Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 40.Grup (Sigortacılık) Meslek

Komitesi Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda görüşe açılan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Değişiklik Taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 Üyeler, söz konusu taslağın bazı maddelerine yönelik aşağıdaki önerileri getirdi:

“5. maddesinin a) bendinin; “a) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartlarda tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Değer kaybı, talep edilmesi halinde tespiti, bu Genel Şartların Ek 1 inde yer alan esaslara göre Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemi üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, Taslağın, 5. maddesinin c) bendinin ilk paragrafının sonuna gelecek şekilde, “SGK tarafından yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri de kapsam dahilindedir” ifadesi eklenmesi gerektiği,

Taslağın, 9. maddesinin 2.1. fıkrasının; “Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse beş yaşına kadar olan araçlarda orijinal parça, beş yaşından büyük araçlarda ise eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

Beş yaşından büyük araçlarda  Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim mümkün olduğu halde, sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibariyle benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça bedeli ile sınırlıdır. Sigortacı bu paragraf kapsamındaki henüz tamire başlanmadan önce yapılan başvuru sonucu onaya ilişkin tercihini hasar ihbarı tarihini takip eden üç iş günü içinde onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği durumda onayı varsayılır. İspat yükümlülüğü sigortacıya aittir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

Taslağın, 9. maddesin 2.2. fıkrasının; “Hak sahibi aracının, dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir. Sigortacı parça tedariğini anlaşmalı servis olmasa dahi kendisi yapabilir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, Taslağın, 15. maddesinin; “Sigorta sözleşmeleri, işletenin değişmesi halinde feshedilmeyip, yeni işleten için devamı sağlanan sigorta sözleşmelerindeki mevcut indirim veya artırımlar korunur. Sigortanın yenilenmesi halinde eski sigorta sözleşmesindeki indirim veya artırımlar dikkate alınmaz. Devir olan poliçe bittikten sonra, yeni tanzim edilecek poliçeye yeni sigortalının daha önceden kazanmış olduğu indirim/sürprim uygulanır.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmiştir.”

Üyeler, söz konusu taslakla ilgili belirtilen görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB Sigortacılık Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimi başlattı.