ATSO 48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısını online olarak gerçekleştirdi.

Komite üyeleri toplantıda, Antalya’da faaliyet gösteren özel okulların COVİD-19 salgını sebebiyle yaşadığı ve yaşamaya devam eden sorunların herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu ifade edildi.

COVID 19 salgını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere özel öğretim kurumlarının bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı’da salgının etkilerini azaltmak amacıyla okulların yüz yüze eğitime başlamaları konusunda bir takım kararlar alarak uygulamak durumunda bırakıldığını belirten üyeler, sürecin 2019 Mart’dan bugüne kadar sürmesinin birçok özel okulu mali ve idari açıdan zor durumda bıraktığını kaydetti.

Özel okullardaki öğrenci kayıplarının bir önceki yıla göre %25 ile %40 arasında olduğunu belirten komite üyeleri, bu süreçte özel okulların desteklenmesi amacıyla şu önerilerde bulundu:

– Özel okulların tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlamaları amacıyla valilikler bünyesindeki il hıfzıssıhha kurullarının yetkilendirilmesi ve koşulları sağlayan okulların açılmasına izin verilmesi,

– Tüm özel okulların, özel öğretim kurslarının, kişisel gelişim kurslarının ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanlarında çalışmalarının sağlanması, salgın sebebiyle oluşturulan kurallara uygun çalışmalarının sağlanarak haksız rekabetin ortadan kaldırılması konusunda çalışma yapılmalıdır.”

Komite, belirtilen önerilerin Antalya Valiliği ve TOBB aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına iletilmesinin Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Sosyal Güvenlik Destekleme Primleri

Komitenin diğer bir gündem maddesi de Sosyal Güvenlik Destekleme Primleri oldu. Üyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olduktan sonra bir işyerinde bağımlı statüde (hizmet akdi kapsamında) tekrar çalışmaya başlanması durumumda bazı koşulların varlığı halinde Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesilmeyeceği yönündeki bilgilerin uygulanmasında tereddütler yaşandığını dile getirdi.

Üyeler, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamuoyuna açık bilgilendirme ve işlem yapmayailişkin ‘’http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/‘’ portalında ”Emeklilik” bölüm başlığının altında yer alan “SGDP Kimlerden Kesilmemektedir?” başlığı altında;

– Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

– Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

– Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

– Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

– Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

– Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz),

– Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

– Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

– 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmamaktadır.‘’ yönünde bilginin mevcut olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler” maddesinde belirtilen kişilerin vakıf üniversitelerinde görev almaları durumunda söz konusu muafiyetten (emekli olup tekrar çalışması durumunda SGDP veya uzun vadeli sigorta primlerine tabi olmaması) faydalanmaları için;

•Sosyal Güvenlik Kurumuna önceden bir başvuru yapıp yapılmayacağı

•Her statüdeki emeklinin (4a,4b,4c) bu kapsamda olup olmadığı hususlarında tereddütler yaşandığı belirtilmiş olup, bahse konuda bilgi ve görüşe ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.”

Komite, belirtilen konularda bilgi ve görüş alınması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği

Komitenin bir gündem maddesi de Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği oldu.

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin “Gruplardaki çocuk personel sayısı” başlıklı 42.Maddesini hatırlatan üyeler;

“(1) Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) 0-36 aylık çocuk grubunda en çok on çocukla bir grup oluşturulur. Her grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

b) 37-66 aylık çocuk grubunda en çok yirmi çocukla bir grup oluşturulur. Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.” denildiği hatırlattı.

Komite, belirtilen (a) ve (b) bendine göre her grup için bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı istihdam edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Covid-19 salgın önlemleri kapsamında ilk olarak kapatılan özel anaokulların, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin bahse konu dönemde ekonomik olarak derinden etkilendiğini belirten komite üyeleri, salgın kısıtlamalarının kalktığı normalleşme sürecinde de kurumlara kayıt yaptıran çocuk sayısının yarı yarıya azaldığını ve azalan grupların birleştirilmesinin bulaş riskini arttıracağı için grupların birleştirilemediğini de ifade etti.

Komite, yönetmeliğin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen “Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir” ifadesinin “İki gruba bir çocuk bakıcısı görevlendirilir” olarak değiştirilmesini de önerdi.

Önerinin TOBB aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bir yazı ile iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Eğitimcilerden Üç Talep!

Sigorta primleri 2021 sonuna ertelensin, işletmeler kira stopaj vergisinden muaf tutulsun, KGF destekli kredi borçları yapılandırılsın…

COVID-19 küresel salgınının derin iktisadi daralmaya neden olduğu ifade edilirken, firmaların yükümlülüklerini sonu belirsiz bir dönem için tatil etmelerini engellemek ve onları kendi değer zincirleri içinde işler halde tutmanın kamu müdahalesinin temel hedefi olması gerektiği belirtildi.

Pandemi nedeniyle gelir sağlayamayan bir işletme sahibinin başta kira olmak üzere diğer kredi, vergi, SGK primleri gibi giderlerini karşılayacak kazanca sahip olmadığını belirten Komite üyeleri, bu kapsamda;

a. COVID-19 salgını nedeniyle bu yılsonuna ertelenen 2020 yılı Mart/Nisan/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin 2021 yıl sonuna tekrar ertelenmesi,

b. Covid-19 küresel salgınının son bulacağı güne kadar kiracı işletmelerin bu süreçte kira stopaj vergisinden tamamen muaf tutulması için yasal bir düzenleme yapılması,

c. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerek üretim gerekse istihdam gücünü korumak amacıyla daha önce verilen destek kredileri ile Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi borçlarının aynı faiz oranı ile yeniden yapılandırılması önerisinde bulundu.

Önerilerin bir üst yazı ile TOBB aracılığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileri üzerine gerekli girişimleri başlattı.