ATSO 14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi, Mart ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Meslek Komitesi’nin Şubat ayı olağan toplantısında, daha önce akaryakıt istasyonu kurulması için yerel belediyeler tarafından 1/1000 ölçekli imar planında akaryakıt satış ve servis istasyonu ruhsatı alarak bu planlara işlenen yerlerin, Büyükşehir ve Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Yönetmeliği’nden kaynaklı engeller nedeniyle 1/5000 ölçekli imar planında yer almadığı dile getirilerek, kazanılmış hakların yönetmelikte yapılacak yeni bir düzenleme ile korunmasının sağlanması yönündeki talepleri değerlendirmek maksadıyla Mart ayı komite toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı ile Ruhsat Daire Başkanı’nın da davet edilmeleri önerilmişti.

Yönetim Kurulu’nun da onayı doğrultusunda Meslek Komitesinin Mart ayı olağan toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Şube Müdürü Tahsin Ataş ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürü Muhammed Uluşan katılmış olup, daha önceki 1/1000 ölçekli imar planına göre akaryakıt satış ve servis istasyonu ruhsatı alan ve bu planlara işlenen yerlerin kazanılmış haklarının 1/5000 ölçekli imar planında da korunmasının mümkün olup olmadığı hususlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 2005 yılından önce 1/5000 ölçekli nazım imar planı mecburiyetinin aranmadığı zamanlarda alınan bu tür lisansların, akaryakıt istasyonlarının daha sonra el değiştirmesi veya bir tadilata neden olması nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar planının doğduğunu, her ölçekteki imar planının bir üst ölçekteki imar planı ile örtüşmesi gerektiğini, belediye meclisinin 1/1000 ölçekli imar planında akaryakıt satış ve servis istasyonu olan yerler için 1/5000 ölçekli imar planı istenmeksizin ruhsat devri yapılabilir hükmünde bir tasarruf yetkilerinin bulunmadığını ancak, belediye  bünyesinde ilgili konu hakkında artan sorunlar karşısında bir çalışma başlatılarak, akaryakıt istasyonlarında uyulacak esaslar şeklinde bir yönergenin hazırlandığını, yönergenin Büyükşehir Meclisine sunulduğu ve çalışmanın belediye bünyesindeki İmar Komisyonuna havale edilerek rapor düzenlendiğini, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince oylanarak yürürlüğe girme aşamasında olduğunu ifade etti.

Söz konusu raporun, 2005 yılı öncesinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu olarak planı, işletme ruhsatı ve lisansı olan istasyonlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması durumunda cephe, derinlik ve mesafe şartının aranamayacağı yönünde kolaylıklar getireceği belirtildi.

Bu çerçevede, akaryakıt sektörünün genel sıkıntılarının görüşülerek çözüme kavuşturulması yönünde Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İmar, İtfaiye, Ruhsat Daire Başkanlıklarından yetkililer ile Antalya Akaryakıtçılar Derneği, PÜİS Antalya Şubesi, TABGİS Antalya İl Temsilciliği ve ATSO’nun da içinde yer alacağı bir çalışma komitesi kurulması yönündeki önerinin değerlendirilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı olarak iletilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Kâr dağıtımlarından alınacak tevkifat

Komite üyeleri tarafından, torba yasa teklifi ile 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin olarak, kurumlar vergisi mükelleflerine gelecekte yapılacak kâr dağıtımlarından alınacak tevkifatın peşin alınması uygulamasının getirileceği belirtildi.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenilmesi düşünülen ek madde ile yıllık ve özel beyanname veren kurumlar vergisi mükelleflerinden indirim ve istisnalar (yurtiçi iştirak kazancı istisnası ile yatırım fon ve ortaklarından elde edilen istisna kazançları hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazanç tutarı üzerinden 2020 ve 2021 yılı içinde %10, 2022 yılı içinde %5 oranında tevkifat yapılacağı ve bu tevkifatın Mayıs ayı içerisinde ödeneceği bildirildi.

Bir A.Ş.’nin konuya ilişkin örneğinde; 2020 hesap dönemi ile ilgili olarak 1.000.000 TL kurumlar vergisi matrahı beyan eden şirketin 220.000 TL vergisini Nisan 2021’de ödeyeceği, Mayıs 2021’de de (1.000.000-220.000)=780.000x %10=78.000 TL ilave vergi ödeyeceği belirtilerek, sonuç itibarıyla 2020 hesap dönemi vergi yükünün 220.000+78.000=298.000 TL olacağı ve kurumlar vergisi oranının %30’a çıkacağı ifade edildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana finansal olarak zaten zor günler geçiren ve brüt marjları düşük olan akaryakıt ve benzeri sektörlerin yapamayacakları bir kar dağıtımı ile ilgili önceden vergi tevkifatına tabi tutulmalarının ödeme güçlüklerini daha da arttıracağı belirtildi.

Bu kapsamda, ülkemizin ve toplumun bütün kesimlerinin yaşadığı Covid-19 küresel salgını nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerine gelecekte yapılacak kâr dağıtımlarından alınacak tevkifatın peşin alınması uygulamasının yürürlüğe girmeden kaldırılması için yasal bir düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

18 Mart’ta yürürlüğe girdi

Komite üyeleri tarafından, 17.03.2021 tarihinde EPDK’nın olağanüstü toplanarak akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararını aldığı, uygulamanın 18 Mart tarihinde yürürlüğe girdiği ve 2 ay geçerli olacağı, böylelikle tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşeceği dile getirildi.

Bu karar ile, ülkemizin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlarının EPDK tarafından belirleneceğine değinilerek, akaryakıt fiyatlarının ortalama 7.-TL olduğu bir dönemde toplamda 1.-TL bile olmayan bayi/dağıtıcı kârında yüzde 25’lik bir kesintiye yol açan bu düzenlemenin yüz binlerce sektör mensubunun başına pandemi döneminde gelen ikinci büyük felaket olacağı ifade edildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana gece gündüz çalışarak hizmetini hiçbir şekilde aksatmayan sektörün 100 bini aşkın kişiye istihdam sağladığı, devletin dolaylı vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 26’sını yine akaryakıt sektörünün topladığı ve bu vergiyi de peşin ödediği hatırlatılarak, akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulaması yerine taban fiyat uygulamasına geçilmesi önerisinde bulunuldu.

Önerinin TOBB aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi’ne iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Komite üyeleri, akaryakıt sektöründe yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde birlikte hareket edilebilecek hususların belirlenmesi amacıyla ATSO’da yapılması planlanan Meslek Komitesi’nin Nisan ayı toplantısına Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nden ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden EPDK sorumlularının da davet edilmelerini önerdi. Önerinin Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi. ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.