ATSO 18.Grup (Plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri) Meslek Komitesinin Ağustos ayı olağan toplantısı elektronik ortamda gerçekleşti.

Toplantıda; COVID-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmalar kapsamında Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yılsonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildiği, bahse konu vergi indirimlerinin detaylarının 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yapılan düzenlemeyle, belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan ve %18 olan KDV oranı, yılsonuna kadar %8’e indirilirken, KDV oranı %8 olan konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel hizmetlerde bu oranın %1’e indirildiğinin altı çizildi.

Pandemiden etkilenen sektörlerin ekonomik faaliyetlerine destek sağlanması amacıyla yapılan bu düzenlemenin yalnızca hizmet sektöründe geçerli olduğu, oysa pandemiden plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri sektörü de dahil olmak üzere neredeyse mal ve hizmet sunan tüm sektörlerin olumsuz etkilendiği ifade edilirken, dolayısıyla bu uygulamanın tüm sektörleri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Komite üyeleri tarafından, 6 Ocak 1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Kanunu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu Gelir Vergisi Kanunun “Vergi tevkifatı” başlığı altındaki 94. Maddesinin altıncı fıkrasının (b) alt bendinde yazılı kazançlardan (Değişik: 9/4/2003-4842/12 Md.);

“i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.),

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)”

Kurumlar Vergisi Kanunun;

“Vergi kesintisi” başlığı altındaki 15. Maddesinin ikinci fıkrası “Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere %15 oranında vergi kesintisi yapılır.”

Dar mükellefiyette vergi kesintisi” başlığı altındaki 30. Maddesinin üçüncü fıkrası “Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.” denildiği hatırlatılmıştır.

Bu bağlamda, Vergi Kanunları dışında birçok yükümlülüğü olan ticari faaliyetlerini güçlükle sürdürmeye gayret gösteren firmalara gerek Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse de Gelir Vergisi Kanunu ile getirilen iştirak hisselerinden doğan kazançların kar dağıtımı yapıldıktan sonra tekrardan kar payları üzerinden alınan vergilerin alınmaması önerildi.

Komite üyeleri önerilerin değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunması maksadıyla TOBB aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.