ATSO 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi, Temmuz ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda, Komite Üyesi ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (KVKK) Verbis sistemine
kayıt olunmasına ilişkin TOBB Hukuk Müşavirliği tarafından Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyelerini bilgilendirmek üzere hazırlanan ve aşağıda belirtilen hukuki mütalaa hakkında komite üyelerine bilgi aktardı.

Buna göre;
“6698 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları ile ilgili 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile;
1) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

2) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

3) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik
kişisel veri işleyenler, ( Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş
derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili
mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına
uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar olarak değiştirilmiştir.)

4) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

5) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,


6) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren SerbestMuhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Sicile kayıt
yükümlülüğünden istisna tutulduğu belirtilmiştir.

Sigorta acentelerinin, yukarıda bahsi geçen kategorilerden herhangi birine dahil edilemediği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave
olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri
Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verildiği dile getirilmiştir.

Bu sebeple, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL.’den az olan sigorta acentelerinin (ana faaliyet konularının özel nitelikli kişisel veri işleme olmayacağı değerlendirilerek) sicile kayıt yükümlülüğü bulunmadığının düşünüldüğü bildirilmiştir.”

Üyeler bu çerçevede, konunun önemine binaen TOBB Hukuk Müşavirliği tarafından Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri için hazırlanan yukarıdaki hukuki mütalaanın KomiteVİZYON aracılığıyla sektör mensubu
üyelere de iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi uygun buldu.